Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับพี่น้องพยาบาลทั่วประเทศทุกท่าน บทบาทของหัวหน้างาน

ภาพพยาบาลวิชาชีพ

บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างาน

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน
สายบังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อหัวหน้าพยาบาล
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.  ด้านบริหาร
2.  ด้านบริการ
3.  ด้านวิชาการ
4.  ด้านพัฒนางานและบุคลากร
1.  ด้านบริหาร
 1.1  รับนโยบายจากหัวหน้าพยาบาล
 1.2  ร่วมจัดทำแผนงานด้านบริหาร
 1.3  ร่วมจัดทำแผนงานด้านบริการ
 1.4  ร่วมจัดทำแผนงานด้านวิชาการ
 1.5  ร่วมจัดทำแผนงานด้านพัฒนางานและบุคลากร
 1.6  เป็นรองประธานคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มการพยาบาล
 1.7  เป็นกรรมการบริหารงานโรงพยาบาลและเป็นคณะทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้แต่งตั้ง
 1.8  ช่วยกำหนด บทบาทขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
 1.9  ช่วยจัดสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่
1.10  ช่วยดำเนินการบริหารการเงินภายในกลุ่มการพยาบาล
1.11 ช่วยดำเนินการบริหารงานพัสดุภายในกลุ่มการพยาบาล
1.12  ช่วยจัดและดำเนินการงานสารบรรณ
1.13  ช่วยเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ
1.14  ช่วยจัดทำบันทึก ทะเบียนประวัติเจ้าหน้าที่ของกลุ่มการพยาบาล
1.15 ร่วมพิจารณาจัดสรรเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลและการพิจารณาผลการทดลองการปฏิบัติราชการ ของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการบรรจุใหม่
1.16  ร่วมพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาล
1.17  ร่วมพิจารณาการย้าย สับเปลี่ยนงานภายในกลุ่มการพยาบาล
1.18  ร่วมกำหนดกฎระเบียบการปฏิบัติงาน
1.19  ร่วมกำหนดเกณฑ์และระบบเพื่อประกอบการปฏิบัติงาน
1.20  เยี่ยมตรวจหน่วยงานในความรับผิดชอบ เพื่อติดตามควบคุมกำกับงานในเรื่องการจัดอัตรากำลัง การจัดอาคารสถานที่ระบบการบันทึกรายงาน ตลอดจนเรื่องปัญหาอุปสรรคและการปฏิบัติงาน
1.21  ช่วยจัดทำสรุปผลงานของกลุ่มการพยาบาล ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ
1.22  อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.  ด้านบริการ
 ช่วยจัดระบบงานบริการทั้งในและนอกเวลาราชการ ในเรื่อง
2.1 การให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์
2.2 การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล
2.3 การให้บริการนอกเวลาราชการ
2.4 การเตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
2.5 การรักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาล
2.6 การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูสภาพ
2.7 โครงการดูแล ผู้สูงอายุและประชาชนกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งโครงการพิเศษอื่น ๆ
2.8 การสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน
2.9 การดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอาคารสถานที่
2.10 อื่น ๆ ตามที่ได้มอบหมาย

3. ด้านวิชาการ
3.1 จัดทำมาตรฐานการพยาบาล
3.2 จัดทำคู่มือต่าง ๆ ได้แก่
3.2.1 คู่มือปฏิบัติการพยาบาล คู่มือปฏิบัติงานและคู่มือปฐมนิเทศ ในงานต่าง ๆ ต่อไปนี้
1) ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
2) ผู้ป่วยนอก
3) ผู้ป่วนใน
4) ผู้ป่วยผ่าตัด
5) ผู้รับบริการคลอดและทารกแรกเกิด
6) การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรคในโรงพยาบาล
3.2.2 คู่มือการให้บริการนอกเวลาราชการ
3.2.3 คู่มือบริหารงานในกลุ่มการพยาบาลและคู่มือการประสานงาน
3.3 จัดหาเอกสารตำราวิชาการต่าง ๆ
3.4 ช่วยจัดระบบงานห้องสมุด
3.5 ดำเนินการฝึกอบรมและฟื้นฟูวิชาการแก่ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาตามแผนที่วางไว้
3.6 เป็นวิทยากรและจัดส่งวิทยากรอื่น ๆ ไปร่วมในการจัดอบรมของหน่วยงานอื่น
3.7 ดำเนินการวิจัยและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันทำวิจัย
3.8 สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการทำวิจัยของหน่วยงานอื่น


4. ด้านพัฒนางานและบุคลากร
4.1 จัดระบบและกำหนดกลวิธีพัฒนางานทุกงานและบุคลากรภายในกลุ่มการพยาบาล
4.2 จัดทำเครื่องมือในการวิเคราะห์งานทุกงาน
4.3 จัดทำเครื่องมือในการประเมินขีดความสามารถตามระบบ พบส.
4.4 จัดให้มีการวัดศักยภาพการพยาบาลและวิเคราะห์งานทุกงาน
4.5 จัดทำแผนกกลวิธีในการพัฒนางานและบุคลากร
4.6 ดำเนินการตามแผน
4.7 ควบคุมกำกับงานให้เป็นไปตามแผนพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
4.8 ติดตามประเมินผลการพัฒนา
4.9 อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


หัวหน้างานหอผู้ป่วย
สรุปลักษณะงาน (Summary Position): เป็นผู้ทำหรือควบคุมการปฏิบัติงาน บริหารบุคลากร จัดการโครงการของหน่วยงาน ตามขอบข่ายและความรับผิดขอบ ร่วมให้คำแนะนำและแสดงความคิดเห็นในงานที่รับผิดชอบ  เป็นที่ปรึกษาให้กับบุคลากรในหน่วยงาน คิดค้นวิธีการนำจุดเน้นของหน่วยงานลงสู่การปฏิบัติ และเป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในหน่วยงาน
ระดับการตัดสินใจ
1. พัฒนาระบบงาน ผสมผสานทรัพยากรของหน่วยงานและปฏิบัติงานทุกอย่างเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์งานที่ได้กำหนดขึ้น
2. ค้นหาข้อมูลจากภายนอก และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ
3. ตัดสินใจด้วยตนเองในงานที่ได้รับมอบหมาย
4. ประเมินผลงานจากความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่รับผิดชอบหลัก
ด้านการปฏิบัติการ/งานเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Operation/Expertise)
1. พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลในหน่วยงานให้สอดคล้องตามเข็มมุ่งและเป้าหมายของกลุ่มการพยาบาล รวมทั้งภารกิจหลักหรือจุดเน้นของหอผู้ป่วย/หน่วยงาน ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดผลลัพธ์สูงสุดกับบริการของหน่วยงาน
2. ให้การพยาบาลและ/หรือเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการให้บริการพยาบาลผู้ป่วยที่มีความยุ่งยากซับซ้อน  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้ป่วย
3. จัดทำมาตรฐานและ/แนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และความต้องการของผู้ใช้บริการ  เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานได้ถูกต้องและมีคุณภาพ
4. ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา/สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อการวินิจฉัยแก้ไขและป้องกันปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ทันเวลา
5. สร้างสรรค์บรรยากาศในการทำงานเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
6. ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน/โรงพยาบาล รวมถึงการใช้ Isolation Precaution เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยกับผู้ใช้บริการ ประชาชน และชุมชน
ด้านการบริหารและกำกับดูแล (Management and Supervisory)
7. บริหารจัดการระบบ บริการพยาบาลในระดับหอผู้ป่วย/หน่วยงาน ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานที่กลุ่มการพยาบาลกำหนด เพื่อให้หน่วยงานสามารถให้บริการอย่างต่อเนื่อง เกิดผลลัพธ์ด้านการรักษาพยาบาลได้ตามาตรฐานที่กำหนด
8. บริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ในหน่วยงาน เพื่อให้มีใช้เพียงพอ และเหมาะสมสำหรับการให้บริการ
9. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของการบริหารและการพัฒนาคุณภาพบริการในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อปรับปรุงบริการของหน่วยงานให้สามารถบรรลุผลลัพธ์การดำเนินงานที่พึงประสงค์ และมีความคุ่มค่า คุ้มทุน
10. จัดระบบการมอบหมายงานให้กับบุคลากรในความรับผิดชอบเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดบริการของหน่วยงาน
11. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลของหน่วยงาน
12. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน/โรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ใช้บริการ ได้รับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของหน่วยงาน
13. กำกับดูแลการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ Isolation Precaution ในหน่วยงานเพื่อให้ผู้ป่วยและบุคลากรในหน่วยงานเกิดความปลอดภัย
14. กำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
15. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Performance Evaluation)  ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านวางแผน (Planning)
16. จัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานด้านบริหาร บริการและวิชาการเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของกลุ่มการพยาบาล
17. จัดทำแผนวัสดุ ครุภัณฑ์ เวชภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างประจำปี เพื่อให้หน่วยงานสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
18. จัดทำแผนบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อให้มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
19. ร่วมวางแผนการศึกษาและการสอนนักศึกษาทางคลินิกในหลักสูตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ เพื่อให้การเรียนการสอนดังกล่าวมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และร่วมผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติงานพยาบาล
20. สรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลนำสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการหรือปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ของกลุ่มการพยาบาล

ด้านการประสานงาน (Communication and cooperation)
21. เป็นตัวแทนของหน่วยงานในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ของกลุ่มการพยาบาลและ/หรือโรงพยาบาล เพื่อให้ข้อมูล เสนอความคิดเห็น และประสานงานในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับการพยาบาล
22. ดำเนินการประสานงานทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
23. สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงานกับสหสาขาวิชาชีพและผู้ใช้บริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
24. เจรจาต่อรอง  แก้ไข และประสานความขัดแย้งทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงาน และรักษาสิทธิประโยชน์ของบุคลการในหน่วยงาน
25. จัดระบบสื่อสารภายในหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว
ด้านการบริการ (Service)
26. สอนงานและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้บุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
27. ให้คำแนะนำ/คำปรึกษาหรือตอบข้อหารือทางการพยาบาล แก่บุคลากรภายในหน่วยงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่ต้องอาศัยความชำนาญและประสบการณ์เชิงวิชาชีพ เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวมีความรู้ความเข้าใจเพียงพอเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นปัญหา
28. จัดทำหรือสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานในการศึกษา วิจัย คิดค้น หาความรู้หรือวิธีการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพยาบาล เพื่อปรับปรุงคุณภาพการพยาบาลของหน่วยงาน

 ในการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานแต่ละงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมิได้มีความสัมพันธ์กับการกำหนดตำแหน่งทางการพยาบาลของ ก.พ.หรือบางส่วนจะสอดคล้องกับการกำหนดตำแหน่งทางการพยาบาล จึงควรกำหนดให้มีหัวหน้างาน 8 งานดังนี้
1. หัวหน้างานผู้ป่วยนอก
2. หัวหน้างานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
3. หัวหน้างานห้องคลอด ห้องผ่าตัด
4. หัวหน้างานคลินิก
5. หัวหน้างานสุขภาพจิตและจิตเวช
6. หัวหน้างานผู้ป่วยใน
7. หัวหน้างานจ่ายกลาง ซักฟอก 
8. หัวหน้างานสารสนเทศ
ในกรณีที่มีปริมาณงานหรือเจ้าหน้าที่น้อย อาจมอบหมายงานให้พยาบาล 1 คนทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานมากกว่า 1 งานได้ และในกรณีที่มีงานอื่นนอกจาก 8 งานดังกล่าว ที่มีความสำคัญหรือปริมาณงานมาก อาจกำหนดให้มีหัวหน้างานมากขึ้นได้
 หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานแต่ละงาน จะมีหน้าที่ด้านบริหาร วิชาการ และพัฒนางานเหมือนกัน จะแตกต่างกัน เฉพาะหน้าที่ในด้านบริการเท่านั้นในที่นี้จะขอกล่าวถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานบางหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละงาน ดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานทุกงาน
1.ด้านบริหาร
1.1.1 กำหนดนโยบายของงานในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มการพยาบาล
1.1.2 จัดทำแผนภูมิการบริหารและการแบ่งงานภายในงานที่รับผิดชอบ
1.1.3 จัดทำแผนงานด้านบริหาร ได้แก่
1) แผนอัตรากำลัง
2) แผนงบประมาณ
3) แผนการจัดสวัสดิการเจ้าหน้าที่
4) แผนการประชุมเจ้าหน้าที่
5) แผนการนิเทศงานและเยี่ยมตรวจ
6) แผนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
7) แผนการประสานงาน
8) แผนงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้แก่แผนงานรับสถานการณ์ฉุกเฉิน แผนรับอุบัติภัย/อุทุกภัย แผนการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
9) แผนงานโครงการพิเศษ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.1.4 จัดทำแผนงานด้านบริการพยาบาล ได้แก่
1) แผนการจัดอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
2) แผนการจัดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ รวมทั้งเครื่องผ้าเครื่องนอน
3) แผนการให้สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
4) แผนพัฒนางานบริการพยาบาล
5) แผนการสนับสนุนงานตามโครงการต่าง ๆ
1.1.5 จัดทำแผนงานด้านวิชาการ ได้แก่
1) แผนพัฒนาบุคลากร
2) แผนการปฐมนิเทศ
3) แผนการจัดทำ จัดหา เอกสาร ตำรา คู่มือปฏิบัติงาน
4) แผนการจัดการศึกษาแก่นักศึกษาและผู้อบรมดูงาน
1.1.6 เป็นคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มการพยาบาล และเป็นคณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่ได้รับการแต่งตั้ง
1.1.7 กำหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่ ทุกระดับในความรับผิดชอบ และมีการมอบหมายงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
1.1.8 ควบคุมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ที่กลุ่มการพยาบาลกำหนดไว้ได้แก่ การลา การแลกเปลี่ยนเวร การลงเวลาปฏิบัติงาน การแต่งกาย ฯลฯ
1.1.9 การดูแลรักษาและปรับปรุง อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
1.1.10 บริหารงานพัสดุภายในหน่วยงาน เริ่มตั้งแต่การกำหนดความต้องการใช้การเบิกจ่ายและควบคุมการใช้
1.1.11 การดูแลรักษาและตรวจสอบการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมที่จะใช้ได้เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องมือสำหรับช่วยฟื้นคืนชีพทั้งของเด็กและของผู้ใหญ่
1.1.12 จัดระบบงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
1.1.13 เยี่ยมตรวจ การปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพื่อตรวจสอบและควบคุมงาน ด้านเทคนิคบริการพยาบาล ตลอดจนการจัดระบบงานและศึกษาปัญหาอุปสรรครวมทั้งแนวทางการแก้ไข
1.1.14 จัดทำแผนงานด้านบริการพยาบาลได้แก่
1) แผนจัดอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
2) แผนการจัดอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้รวมทั้งเครื่องผ้าเครื่องนอน
3) แผนการให้สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
4) แผนพัฒนางานบริการพยาบาล
5) แผนการสนับสนุนงานตามโครงการต่าง ๆ
1.1.15 ประสานงานกับหัวหน้าพยาบาลในการดำเนินการเกี่ยวกับ
1) การจัดสวัสดิการเจ้าหน้าที่
2) การทดลองปฏิบัติราชการและการย้ายสับเปลี่ยนงาน
1.1.16 ประเมินผลการพยาบาลโดย
1) เปรียบเทียบผลการพยาบาล ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพกับมาตรฐานขอบขีดความสามารถที่กำหนดไว้ ตามระบบมาตรฐานการพยาบาล และจากการวิเคราะห์งานตามแบบวิเคราะห์งานกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน
2) สำรวจศรัทธาประชาชน ที่มีต่อบริการพยาบาลของงานในความรับผิดชอบ
1.1.17 สรุปผลงานและข้อมูลที่เกี่ยวกับ สภาวะสุขภาพของประชาชนในอำเภออย่างเป็นลายลักษณ์อักษร นำเสนอหัวหน้าพยาบาลและคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มการพยาบาล เพื่อวิเคราะห์หาปัญหาและแนวทางแก้ไข หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
1.1.18 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพยาบาล
2. ด้านวิชาการ
2.1.1 จัดทำคู่มือต่าง ๆ ได้แก่
1) คู่มือปฏิบัติงานทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ
2) คู่มือบริหารงาน
3) คู่มือปฐมนิเทศ
2.1.2 จัดหาเอกสาร ตำรา วิชาการต่าง ๆ
2.1.3 ดำเนินการฝึกอบรมและฟื้นฟู วิชาการแก่เจ้าหน้าที่และนักศึกษาตามแผนที่วางไว้
2.1.4 เป็นวิทยากรในการจัดอบรมทั้งในและนอกโรงพยาบาล
2.1.5 สนับสนุนให้มีการทำวิจัยและให้ความร่วมมือในการทำวิจัย
2.1.6 นิเทศงาน สาธารณสุขผสมผสานระดับอำเภอ
3. ด้านพัฒนางานและบุคลากร
ร่วมกับหัวหน้าพยาบาล หรือคณะอนุกรรมการบริหารในการ
3.1.1 จัดระบบและกลวิธีในการพัฒนางานและบุคลากรทุกระดับ
3.1.2 จัดทำเครื่องมือในการวิเคราะห์งานและเครื่องมือในการประเมินคุณภาพและขีดความสามารถในการให้บริการพยาบาล ตามระบบมาตรฐานการพยาบาล
3.1.3 ตรวจสอบ ศักยภาพและคุณภาพการพยาบาล
3.1.4 วิเคราะห์งานทุกงานในความรับผิดชอบ
3.1.5 จัดทำแผนงาน/โครงการ ในการพัฒนางานและบุคลากร
3.1.6 ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ
3.1.7 ควบคุมกำกับการพัฒนาให้เป็นไปตามแผน
3.1.8 ติดตามประเมินผลการพัฒนา
3.1.9 อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพยาบาล


หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานแต่ละงาน
หัวหน้างานผู้ป่วยนอก
งานในความรับผิดชอบ
1) งานประชาสัมพันธ์
2) งานบริการห้องบัตร
3) งานคัดกรองผู้ป่วย
4) งานบริการห้องตรวจโรคทั่วไป
5) งานคลินิกผู้ป่วยเรื้อรัง
6) งานบริการห้องตรวจภายใน
7) งานบริการฉีดยา ทำแผล
8) งานบริการด้านสุขศึกษา
9) งานรับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล
10) งานระเบียนรายงานและการรวบรวมสถิติข้อมูล
11) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

จัดระบบงานบริการทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการเกี่ยวกับ
1) การประชาสัมพันธ์
2) การให้บริการแก่ผู้ป่วยนอกนับตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามาในโรงพยาบาลจนกระทั่งกลับบ้านหรือเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือส่งไปรับการรักษาต่อ
3) การให้บริการแก่ผู้มีสิทธิบัตรต่างๆ ไปส่งตัว บัตรนัดรวมทั้งผู้สูงอายุและเด็ก
4) การจัดระบบให้ผู้รับบริการเข้าทำบัตรใหม่ ค้นบัตรเก่า
5) การคัดกรองผู้ป่วยและการส่งผู้ป่วยไปรับบริการด้านชันสูตรสาธารณและการจัดให้ผู้ป่วยได้เข้าตรวจ
6) การให้การพยาบาลเพื่อบรรเทาความเจ็บป่วยและการฉีดยาทำแผล
7) การให้สุขศึกษาเป็นรายกลุ่ม
8) การรับผู้ป่วยไว้รักษาต่อในโรงพยาบาล
9) การส่งผู้ป่วยไปรับบริการต่อเนื่อง ทั้งในและนอกโรงพยาบาล

หัวหน้างานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
งานในความรับผิดชอบ
1) งานบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
2) งานบริการรักษาพยาบาลนอกเวลาราชการ
3) งานรับ-ส่งต่อผู้ป่วย
4) งานรักษาพยาบาลทางวิทยุ
5) งานชันสูตรทางคดี
6) งานหน่วยปฐมพยาบาลนอกสถานที่
7) งานหน่วยรับอุบัติภัย
8) งานสถิติและข้อมูลของหน่วยงาน
9) งานหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)

จัดระบบงานบริการทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ เกี่ยวกับ
1) การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
2) การคัดกรองผู้ป่วยและการส่งผู้ป่วยไปรับบริการด้านชันสูตรสาธารณสุขและการรายงานแพทย์
3) การให้บริการพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยและบรรเทาความเจ็บป่วย
4) การบันทึกข้อมูลและการรายงานเกี่ยวกับผู้ป่วยทางคดี
5) การรับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล
6) การรับ-ส่งผู้ป่วย ไปรับบริการต่อเนื่องทั้ง 4 มิติ ทั้งในและนอกโรงพยาบาล
7) การรับ-ส่งผู้ป่วยด้วยรถพยาบาล
8) การให้บริการรักษาพยาบาลทางวิทยุ
9) การรับสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อเกิด วินาศภัย อุบัติเหตุหมู่ อุบัติเหตุกลุ่มชน และอุบัติเหตุมวลชน

หัวหน้างานห้องคลอด
งานในความรับผิดชอบ
1) การให้บริการการคลอด
2) การดูแลมารดาหลังคลอดระยะต้น
3) การดูแลทารกแรกเกิด
4) การส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา

จัดรายงานบริการทั้งในและนอกเวลาราชการ เกี่ยวกับ
1) การจัดบริการแก่ผู้คลอดอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งผู้คลอดกลับบ้าน
2) การรับหญิงตั้งครรภ์ไว้ดูแลในโรงพยาบาลโดยเริ่มตั้งแต่เรื่องบัตร การทำรายงานประจำตัวอยู่ตลอด การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจครรภ์
3) การเตรียมผู้คลอด
4) การพยาบาลผู้คลอดทางด้านจิตใจ
5) การพยาบาลผู้คลอดทางด้านร่างกาย
6) การรายงานแพทย์ในรายที่มีอาการผิดปกติ
7) การทำคลอด
8) การดูแลมารดาหลังคลอดระยะต้น
9) การบันทึกรายงานการคลอด
10) การพยาบาลทารกแรกเกิดโดยเริ่มตั้งแต่การประเมินสภาพทารกแรกเกิดการช่วยเหลือให้ทางเดินหายใจ ปราศจากสิ่งอุดตัน และการช่วยชีวิตฉุกเฉิน
11) การส่งเสริมสายสัมพันธ์ ระหว่างแม่และลูก
12) การส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา
13) การพัฒนางานสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง
14) การให้สุขศึกษา


หัวหน้างานห้องผ่าตัด
งานในความรับผิดชอบ
1) การบริการเยี่ยมก่อนผ่าตัด
2) การบริการเตรียมผ่าตัด
3) การบริการช่วยผ่าตัด
4) การบริการเก็บสิ่งส่งตรวจ
5) การบริการเยี่ยมหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้น
6) การบริการติดตามเยี่ยมผู้ป่วย 24-72 ชม. หลังผ่าตัด

จัดระบบงานบริการทั้งในและนอกเวลาราชการ
1) การกำหนดตารางการผ่าตัดและการเตรียมผู้ป่วยสำหรับการผ่าตัดแต่ละชนิดและสิ่งที่ต้องเตรียมมากับผู้ป่วย
2) การตรวจสอบรายงานและประวัติต่าง ๆ ของผู้ป่วย
3) การเยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด
4) การรับผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยและที่ห้องผ่าตัด
5) การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ก่อน-หลังผ่าตัด
6) การเตรียมผู้ป่วย เครื่องมือ สถานที่และทีมงานในการผ่าตัด
7) การเก็บสิ่งส่งตรวจทางชันสูตรสาธารณสุข ทั้งในและนอกโรงพยาบาล
8) การดูแลผู้ป่วยห้องผ่าตัดก่อนย้ายออกจากห้องผ่าตัด
9) การติดตามเยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัด
10) การดูแลความสะอาดของห้องผ่าตัด
11) การบันทึกรายงานให้ครบถ้วน

หัวหน้างานวิสัญญีพยาบาล
งานในความรับผิดชอบ
1) การดูแลผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึก
2) การให้ยาระงับความรู้สึก
3) การเฝ้าระวังอาการผู้ป่วยตลอดการผ่าตัด
4) การเฝ้าระวังอาการผู้ป่วยในห้องพักฟื้น
5) การติดตามส่งต่อผู้ป่วยและข้อมูลการพยาบาลแก่พยาบาลหอผู้ป่วย
6) การติดตามเยี่ยมผู้ป่วย ระยะ 24-72 ชม.หลังผ่าตัด

จัดระบบการให้บริการทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการเกี่ยวกับ
1) การกำหนดวิธีการให้ยาระงับความรู้สึกและการให้ยาก่อนผ่าตัด
2) การเยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด เพื่อตรวจสอบ ประเมินสภาพร่างกายจิตใจและสังคม
3) การเฝ้าระวังอาการผู้ป่วยตลอดการผ่าตัดและในห้องพักฟื้น
4) การติดตามส่งต่อผู้ป่วยและข้อมูลการพยาบาลแก่พยาบาลหอผู้ป่วยรวมทั้งการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
5) การบันทึกข้อมูลใน Pre-post anesthetic record และใบติดตามคุณภาพงาน
6) การติดตามเยี่ยมผู้ป่วย ระยะ 24-72  ชม. หลังผ่าตัด

หัวหน้างานหอผู้ป่วย
งานในความรับผิดชอบ
1) การบริการพยาบาลตามแผนการพยาบาล
2) การบริการพยาบาลตามแผนการรักษา
3) การบริการให้อาหารผู้ป่วย
4) การบริการเตรียมผู้ป่วย เพื่อการวินิจฉัยโรคและติดตามผลการส่งตรวจ
5) การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย
6) สอนและแนะนำการดูแลตนเองรวมทั้งการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้ป่วยและญาติ
7) การจัดระเบียบรายงาน

จัดระบบงานบริการทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ  เกี่ยวกับ
1) การแยกประเภทผู้ป่วย
2) การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง
3) การบริการพยาบาลเป็นทีม
4) การให้บริการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล
5) การให้บริการพยาบาลตามแผนการรักษา
6) การรับผู้ป่วยใหม่
7) การจำหน่ายผู้ป่วย
8) การจัดการเมื่อผู้ป่วยถึงแก่กรรม
9) การรายงานแพทย์
10) การจัดให้ผู้ป่วยได้รับอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมและเพียงพอ
11) การฟื้นฟูสถานผู้ป่วย

หัวหน้างานจ่ายกลาง
งานในความรับผิดชอบ
1) บริการรับ- แลกเครื่องมือ
2) บริการจัดชุดเครื่องมือ
3) บริการทำให้เครื่องมือปลอดเชื้อ
4) บริการจัดหาเบิกจ่ายทดแทน
5) บริการบำรุง รักษาเครื่องมือเครื่องใช้

จัดระบบบริการทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ เกี่ยวกับ
1) การกำหนดเวลาและวิธีการให้บริการรับ-แลกของ
2) การบริการเครื่องมือเครื่องใช้ให้ปลอดเชื้อ เริ่มตั้งแต่
การสำรวจเครื่องมือ
การกำหนดความต้องการการใช้
การจัดซื้อ
การจัดเตรียม
การจัดเก็บ
การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพ
3) การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและความปลอดภัยในการทำงาน
4) การบันทึก สถิติ และรายงาน

หัวหน้างานซักฟอก
งานในความรับผิดชอบ
1) บริการรับแลก เครื่องผ้า เครื่องนอน
2) บริการซัก อบ ตาม รีดผ้า พับผ้า
3) บริการจัดหาเบิกจ่ายทดแทน
4) บริการตัดเย็บ ซ่อมผ้าและเครื่องนอน
จัดระบบบริการ ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ เกี่ยวกับ
1) การกำหนดเวลาและวิธีการการให้บริการรับ-ส่งผ้า
2) การบริการผ้าเริ่มตั้งแต่
การสำรวจผ้า
การกำหนดความต้องการใช้
การจัดเก็บผ้าเปื้อน
การแจกจ่าย
การซักฟอก
การจัดการผ้าชำรุด
การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพ
3) การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและความปลอดภัยในการทำงาน
4) การบันทึก สถิติ และรายงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

พยาบาลวิชาชีพด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล   
ภารกิจหลักของงานบริการพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
 จากการประชุมจัดทำหน้าที่รับผิดชอบหลักและสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลร่วมกับชมรมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อแห่งประเทศไทยทำให้ได้ข้อสรุปภารกิจหลักของงานบริการพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลดังนี้

1. บริหารจัดการและควบคุมกำกับระบบการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อใน
โรงพยาบาล  (Infection Control Management and Monitoring)
2. ดำเนินการและกำกับดูแลระบบการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อใน
โรงพยาบาล (Implementation  and  Monitoring Surveillance System)
3. สอบสวนและควบคุมการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาล/โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ
(Outbreak Investigation and Control of Nosocomial  Infection/Re-emerging Disease)
4. ศึกษาวิจัยและการนำผลการวิจัยเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล (Research
and  Utilize of Evidence Based Practice in Nursing  Service)
5. พัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการพยาบาลด้านป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
(Quality  Improvement and Development of Infection Control Standards/Guidelines )
6. สอน  และให้คำปรึกษาในการพัฒนางานและการปฏิบัติงานด้านป้องกันและควบคุมการ
ติดเชื้อในโรงพยาบาล (Teaching, Coaching,  Consulting,  and Counseling in Infection Control)

 จากแนวคิดและวิธีการกำหนดมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง(Job Specification) ของสำนักงาน ก.พภารกิจของงานบริการพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลและโมเดลสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพได้นำมาใช้ในการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับพยาบาลวิชาชีพด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล   ดังนี้

1.   หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของพยาบาลวิชาชีพด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล   ประกอบด้วย
1.1 สรุปลักษณะงาน (Summary  Position)  เป็นคำบรรยายลักษณะงานตามภาระหน้าที่โดย
ย่อของตำแหน่งงานในแต่ละระดับของพยาบาลวิชาชีพด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่จะต้องทำให้สำเร็จ
1.2 หน้าที่รับผิดชอบหลัก  (Accountability)    เป็นรายละเอียดหน้าที่รับผิดชอบหลักที่
พยาบาลวิชาชีพด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลจะต้องทำเพื่อให้ภารกิจหลักของงานป้องกันละควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลบรรลุผลสัมฤทธิ์  ประกอบด้วย ด้านปฏิบัติการ/งานเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน    ด้านวางแผน   ด้านการประสานงาน    และด้านการบริการ 
สรุปลักษณะงาน (Summary Position)  :  ปฏิบัติการพยาบาลซึ่งต้องอาศัยความชำนาญและประสบการณ์ด้านการพยาบาล  การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  มาใช้ในการบูรณาการความรู้      กับหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence base) จากการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลมาใช้วางแผนป้องกันการติดเชื้อและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ      ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยเพื่อปรับปรุงมาตรฐาน มาตรการและแนวทางปฏิบัติ  รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการพยาบาลในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล    อันจะนำไปสู่การจัดบริการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้

หน้าที่รับผิดชอบหลัก

ด้านปฏิบัติการ/งานเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  (Operation/Expertise)
1. บูรณาการความรู้  ทฤษฎีทางการพยาบาล ความรู้ด้านวิทยาการระบาด ทักษะ ประสบการณ์ทางด้านการพยาบาล และการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ร่วมกับหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence base) ที่เป็นผลจากการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลมาใช้ในการตัดสินใจร่วมกับทีมสหสาขา  เพื่อหาทางเลือกที่ปฏิบัติได้ดีที่สุดในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล    
2. พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการพยาบาลที่ป้องกันการติดเชื้อและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล       เพื่อให้ผู้ใช้บริการ ประชาชนในชุมชนปลอดภัยจากการติดเชื้อ
3. ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาการติดเชื้อที่ยุ่งยากซับซ้อน    เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้ใช้บริการ และบุคลากรของโรงพยาบาล
4. ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลและประเด็นต่าง  ๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลที่เหมาะสม
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบายแนวทางปฏิบัติงานด้านการป้องกันการติดเชื้อและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อของหน่วยงาน โรงพยาบาล  รวมถึงการใช้ Standard Precautions   เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยกับผู้ใช้บริการ  ประชาชนและชุมชน
6. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานและกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาและปรับปรุงพัฒนาระบบงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในภาพรวม
7. ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำมาตรฐานบริการพยาบาล แนวทางในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ  เพื่อให้การรักษาพยาบาลมีมาตรฐานที่สูงขึ้น  นำไปสู่การให้บริการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้


ด้านวางแผน  (Planning)
8. มีส่วนร่วมในการวางแผน/กำหนดยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กร
9. มีส่วนร่วมในการวางแผนจัดสรรทรัพยากรของโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนภารกิจของการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อตามนโยบายของโรงพยาบาล
10. วางแผนร่วมกับทีมสุขภาพดำเนินการส่งเสริมและป้องกันโรคติดเชื้อในเชิงรุก เพื่อให้ผู้ใช้บริการ ครอบครัว ประชาชนและชุมชน ได้รับการดูแล และปกป้องสุขภาพ
11. มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของโรงพยาบาล ตามขอบเขต  เป้าหมาย  ตัวชี้วัด และข้อมูลความเสี่ยงในโรงพยาบาล  เพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ก่อให้เกิดบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ

ด้านการประสานงาน  (Communication  and  Cooperation)
12.  ใช้แหล่งประโยชน์และประสานความร่วมมือจากทีมสหสาขา/บุคคล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลและชุมชนที่รับผิดชอบ
13. ประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องอาศัยทักษะและวุฒิภาวะในการแก้ไขปัญหา  เจรจาต่อรองและแก้ไขข้อขัดแย้ง  เพื่อให้การปฏิบัติงาน/การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
14. สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในองค์กร เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของโรงพยาบาล
15. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อในชุมชน/ท้องถิ่น